Adres: Łętowe 238, 34-733 Mszana Górna

tel/fax: 18 3315204 e-mail: spletowe@wp.pl

PROJEKTY

Rok Szkolny: 2012/2013

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Idywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3”Projekt indywidualizacji nauczania 561 uczniów

Gmina Mszana Dolna dołącza do gmin, które rozpoczęły realizację projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt dotyczy indywidualizacji procesu nauczania. Programem objęte będą wszystkie szkoły na terenie gminy - w klasach 1-3.

Zajęcia, które koncentrują się na indywidualnych potrzebach uczniów, ruszyły w tym roku szkolnym. Realizacja projektu objąć ma 4830 godzin dydaktycznych, a udział w nim weźmie 561 uczniów. Wartość projektu w gminie przed przetargiem jest szacowana na 415 300 złotych, w całości pieniądze na ten cel przeznacza Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt obejmuje uczniów, którzy mają trudności w zakresie czytania i pisania, trudności matematyczne, problemy logopedyczne, wady postawy, a także tych, którzy są wybitnie zdolni. Tutaj skoncentrujemy się na rozwoju tych uczniów, którzy wykazują nieprzeciętne zdolności jeśli chodzi o nauki matematyczno-przyrodnicze, język angielski, narciarstwo, nauka pływania oraz zajęcia z gry na instrumentach.

Ogółem projekt obejmuje 86 zajęć we wszystkich szkołach.

Środki zostały przeznaczone m.in. na:
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
• zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
• zajęcia logopedyczne,
• gimnastyka korekcyjna,
• zajęcia terapeutyczne,
• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.
Ponadto sfinansowany zostanie zakup sprzętu niezbędnego do realizacji tych zajęć, np.:
• specjalistycznego oprogramowania,
• pakietów do diagnozowania m.in. wad wymowy, dysleksji, wad postawy,
• materiałów edukacyjnych, np. książek, gier edukacyjnych,
• materaców rehabilitacyjnych, drabinek, ławek do ćwiczeń,
• instrumentów muzycznych.


Realizacja tego projektu, który jest elementem polityki oświatowej naszego państwa, ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Zarządzanie projektem nie wiąże się z żadnymi kosztami, a koordynatorzy i księgowa świadczą tę pracę nieodpłatnie. Realizacja w/w projektu będzie trwała do 31 sierpnia 2013 r.


Pojęcie indywidualizacji

Występowanie różnic indywidualnych między poszczególnymi uczniami jest zjawiskiem pedagogicznie normalnym. Od szkoły wymaga się, by każdy uczeń był traktowany indywidualnie, z uwzględnieniem jego zasobów i potrzeb, które w efekcie różnicują uczniów. Nowy model pomocy psychologiczno-pedagogicznej promuje indywidualizację kształcenia polegającą na niwelowaniu niekorzystnych różnic między uczniami, przy jednoczesnym rozwijaniu cech pozytywnych. W myśl obowiązujących przepisów indywidualizacją obejmuje się szczególnie uczniów, u których rozpoznano lub zdiagnozowano specjalne potrzeby edukacyjne.

Pojęcie indywidualizacji nie jest pojęciem nowym. Zajmowali się nim liczni, znani pedagodzy. Literatura z tego zakresu zgodnie wskazuje, że celem indywidualizacji pracy ucznia, najogólniej mówiąc, jest poprawienie wyników uczenia się dzięki wykorzystaniu indywidualnych właściwości uczącego się i zwiększaniu jego indywidualnych możliwości. Nauczyciel, który zamierza stosować indywidualizuję, musi zatem poznać cechy, właściwości uczniów, które wyznaczają ich możliwości, określają sposób uczenia się. Bez tego indywidualizacja jest niemożliwa.

Podstawy prawne

Po wprowadzeniu reformy programowej indywidualizacja nauczania przejawia się w wielu aktach prawnych. Nowa podstawa programowa czyni z indywidualizacji podstawowy sposób pracy z uczniami, zaś rozporządzenia zebrane w tzw. pakiet poradniany określają warunki i sposób jej wdrożenia. Rozporządzenie o ocenianiu zobowiązuje nauczycieli do indywidualizowania pracy z uczniem zarówno na obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Konieczność uwzględniania w procesie nauczania indywidualnych możliwości uczniów zakładają również pozostałe rozporządzenia z pakietu, w tym dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. Wiodącą rolę pełni rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, określające nową koncepcję jej udzielania i organizacji. Zgodnie z nowym modelem pomocy każdy nauczyciel ma obowiązek rozpoznawania możliwości i potrzeb uczniów oraz w razie konieczności udzielenia potrzebnej pomocy.


autor: Agata Chorągwicka

ŹRÓDŁO: Urząd Gminy Mszana Dolna

Rok Szkolny: 2011/2012

Gmina Mszana Dolna przystąpiła do programu pn. "Jeżdżę z głową", którego Partnerami są: Województwo Małopolskie, Gmina przy finansowym współudziale Rodziców dzieci objętych Projektem – Na dotację może liczyć 80 uczniów. Zdaniem byłej radnej województwa, a obecnie poseł Jagny Marczułatjis – Walczak - inicjatorski projektu- tego typu zajęcia sportowe są świetną alternatywą dla często zbyt monotonnych lekcji wychowania fizycznego w szkołach. Mistrzyni snowboardu ma ambicję, by z czasem projekt stał się ogólnopolskim.

• Projekt skierowany jest do uczniów kl. III szkół podstawowych, nie umiejących jeździć na nartach, dla których zorganizowane zostaną kursy nauki jazdy na nartach w formach szkoleń weekendowych. Nauka jazdy na nartach będzie połączona z edukacją nt. bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich, oraz pierwszej pomocy podczas wypadku na stoku – prowadzona przez ratowników GOPR.

• Począwszy od 11 lutego b.r. grupy będą wyjeżdżać na szkolenia weekendowe prowadzone w formie zjazdów na nartach, które przeprowadzone zostaną na wyciągach: ŚNIEŻNICA oraz SKI Lubomierz.

• Każda z grup spędzi na wyciągu 20 godzin (8 jednodniowych wyjazdów – 2,5 godz. nauki na stoku) pod okiem instruktora dzięki któremu dzieci będą nabywały umiejętności podstawy poprawnej techniki jazdy na nartach. Instruktor zapozna także młodych uczniów z bezpiecznym korzystaniem ze stoków narciarskich oraz nawykiem jazdy w kasku. Zadanie to będzie aktywną formą spędzania wolnego czasu.

• W ramach realizowanego projektu dzieci będą miały zabezpieczone:

- wynajem stoku

- wypożyczenie sprzętu (narty, kije, kaski)

- instruktora

- transport

- opiekuna w trakcie transportu

- ubezpieczenie

• Stacja narciarska uczestnicząca w Małopolskim projekcie nauki jazdy na nartach/snowboardzie pn. „Jeżdżę z głową” otrzyma status Stacja przyjazna dzieciom i będzie miała możliwość podjęcia działań promocyjnych z Województwem Małopolskim m.in. w ramach plebiscytu na Najlepszą Stację Narciarską.

„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

Gmina Mszana Dolna jako jedyna w powiecie limanowskim prowadzi pilotażowy projekt nauki jazdy na nartach pn. „Jeżdżę z głową”, którego celem jest przede wszystkim nabycie umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach przez uczniów klas III szkół podstawowych.

Na efekty nie trzeba było długo czekać; pociechy już bez żadnych oporów radzą sobie na dużych wyciągach, tj. Śnieżnica Kasina Wielka i SKI Lubomierz. Również rodzice są bardzo zadowoleni, czego przykładem może być wypowiedź jednego z ojców uczestników zajęć: „Super sprawa, po pierwszych zajęciach rodzeństwo również chciało uczestniczyć w wyjazdach. Oby częściej Gmina brała udział w tego rodzaju przedsięwzięciach”. Należy podkreślić, że na swoim terenie posiadamy nie tylko bardzo dobrze przygotowane stoki narciarskie; również nowopowstałe trasy do narciarstwa biegowego cieszą się dużą popularnością. W Lubomierzu „biegać” można od „Papieżówki” w stronę Turbacza na długości 6 km. Jest to trasa ratrakowana. Młodzi sportowcy wraz ze swoimi instruktorami ćwiczą tam swoją kondycję fizyczną.

„Jeżdżę z głową” to projekt realizowany przez władze województwa małopolskiego pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy i słynnej polskiej snowboardzistki, a zarazem poseł na Sejm RP, Jagny Marczułajtis-Walczak.

Z programu skorzystały władze Gminy Mszana Dolna uzyskując 30% dotację, przy 70% udziale środków gminnych, w tym 30% wkładzie rodziców na naukę jazdy na nartach i snowboardzie dla grupy 80 dzieci. Na miejsce realizacji projektu wybrano Stację Narciarską SKI Lubomierz oraz ŚNIEŻNICA w Kasinie Wielkiej, które po zakończeniu programu uzyskują tytuł Stacji Przyjaznej Dzieciom. W ramach programu dzieci miały zapewnionych instruktorów narciarstwa, sprzęt, ubezpieczenie i transport do stacji narciarskiej i z powrotem. Wczorajszy dzień tj. niedziela obfitował w wiele atrakcji dla uczestników zajęć, jak również dla ich rodziców. Przy pięknej pogodzie i bardzo dobrych warunkach narciarskich stok w Lubomierzu przeżywał oblężenie. 80 uczestników (uczniów klas III) z 7 szkół podstawowych (Kasiny Wielkiej, Lubomierza, Mszany Górnej, Łostówki oraz Łętowego) z terenu Gminy, ujawniło nabyte umiejętności. Widok nie do powtórzenia. Uczniowie uczestniczyli w pokazie pierwszej pomocy „podczas wypadku na stoku” przeprowadzonym przez ratowników GOPR. Na zakończenie przeprowadzone zostały zawody w zjeździe slalomem na czas. Zwycięzcy zostali uhonorowani medalami, wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy z rąk Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy.


autor: Agata Chorągwicka

ŹRÓDŁO: Urząd Gminy Mszana Dolna

Źródło:
Jeżdżę z głową – zakończony sukcesem !
„Jeżdżę z głową”

LINKI
Copyright © 2012 - 2013 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki, by Melania Filipiak & Władysława Kozyra
All rights reserved